Végső Program

A vállízület legfeljebb 1 fokára, mint kezelni, 24-órás EKG vizsgálat

Első fizikai erőfeszítés

A baleseti állandó egészségkárosodás mértékét a fenti táblázatban fel nem sorolt esetekben, az esetleges társadalombiztosítási orvosszakértői véleménytől függetlenül, a biztosító orvosa állapíthatja meg. A baleseti eredetű állandó egészségkárosodás mértékét a A fogtörés nem minősül csonttörésnek. Baleseti kórházi térítés A biztosító a biztosított külföldön bekövetkezett balesete miatti külföldi és az azt követő folyamatos magyarországi kórházi ápolásának idejére, balesetenként egy alkalommal, a kötvényben rögzített napi térítési összeget fizeti a biztosított részére, a kórházi ellátás a vállízület legfeljebb 1 fokára felül.

A napi térítés összegét a biztosító a kórházi tartózkodás 3. Ha a biztosított a kórházi ápolás során a baleseti sérülés következtében meghal, a haláláig járó térítést a kedvezményezett részére fizeti a biztosító.

Korlátozások, kizárások, mentesülések A balesetbiztosítási fedezet sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben sem terjed ki: a szerződés megkötésekor már meglévő maradandó egészségkárosodásokra, a mint kezelni foglalkozása körében vagy más, díjazásért végzett munka során bekövetkező balesetekre munkahelyi baleseta versenyszerűen űzött sporttevékenység, a testi épségre, egészségre mint kezelni szokásosnál nagyobb veszélyt jelentő szabadidős tevékenység pl.

Jetski, bundgee jumping, rocky jumping stb. A biztosítás kiterjed továbbá a biztosítottnak a légitársaság térdfájdalom a változó időjárással lévő poggyászának elveszésére, megsemmisülésére, amennyiben a légitársaság a kárt elismerte és kártérítési kötelezettségének eleget tett, de az általa nyújtott kártérítés összege nem fedezi a biztosított teljes kárigényét.

Rablásnak minősül vagyontárgyak olyan jogtalan eltulajdonítása, melynek során a tettes erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a biztosított személyt a cselekmény elkövetése érdekében öntudatlan vagy védekezésképtelen állapotba helyezte illetve az a magatartás, melynek során a tetten ért tolvaj, az ellopott ingóság megtartása érdekében erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

A helyreállítási időszak jellemzői

A biztosítási összeg A biztosítási tartamon belül a biztosító kártérítési kötelezettsége a kötvényben feltüntetett kártérítési összeghatáron belül a károsodott vagyontárgy kárkori értéke erejéig terjed. A kockázatvállalás korlátozásai A biztosító nem fizet kártérítést azokra a tárgyakra, amelyek belföldi értéke meghaladja a hivatalosan megállapított vámmentesség határát, amennyiben a határon történő kilépéskor vámáru-nyilatkozaton nem igazoltatták azokat az illetékes vámszervekkel.

A biztosított poggyászára vonatkozó kockázatviselés nem terjed ki ékszerekre, nemesfémekre, művészeti tárgyakra, gyűjteményekre, nemes szőrmékre, készpénzre és készpénzt helyettesítő fizetési eszközökre, menetjegyre, mágneses és optikai adathordozókra, kerékpárokra és egyéb sporteszközökre, A biztosító nem fizet kártérítést őrizetlenül hagyott tárgyak káraira, valamint gépjárműben hagyott tárgyak káraira, amennyiben azok nem a lezárt, az utastértől leválasztott, beláthatóság ellen védett csomagtérben kerültek elhelyezésre, valamint ha tulajdonosuk nem vitte magával azokat szálláshelyére.

Nem terjed a vállízület legfeljebb 1 fokára a biztosítási fedezet a háborús zavargások és a terrorizmus, illetve azok veszélyei miatt bekövetkező károkra.

ízületi fájdalom, amit el kell fogadni

Vezetői engedély, forgalmi engedély és útlevél igazolt a fenti események miatt szükségessé váló újrabeszerzésének költségeit a kötvényben vállalt összeg erejéig téríti meg a biztosító a poggyászbiztosítási összegen felül. A biztosító mentesülése A biztosító mentesül a poggyászkárok kifizetése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a káresemény a a vállízület legfeljebb 1 fokára jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered. Nem terjed ki a biztosító kártérítési kötelezettsége a biztosított más forrásból ténylegesen megtérülő káraira.

A hazaszállítás költségeit a biztosító a kötvényben meghatározott összeghatárig vállalja. A hazaszállításra a biztosító által megbízott orvos és a biztosított kezelőorvosának szakvéleménye alapján kerül sor.

Visszaállítás a vállízület arthroszkópiája után - Csukló

A biztosító nem téríti a hozzájárulása nélkül bonyolított hazaszállítás költségeit. Ilyen hozzátartozó hiányában a biztosító gondoskodik a gyermek hazautaztatásáról és vállalja annak költségeit a kötvényben szereplő összeghatárig.

femoropatellaris artrózis kezelés

A hozzátartozó és a gyermek utazásával kapcsolatos összes költséghez a biztosító legfeljebb a kötvényben megjelölt összeg erejéig járul hozzá. Beteglátogatás Amennyiben a biztosított életveszélyes állapota, vagy a vállízület legfeljebb 1 fokára napnál hosszabb tartamú kórházi kezelése miatt haza nem szállítható, a biztosító egy, a biztosított által megnevezett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részére fedezi a biztosított kórházban történő meglátogatásának költségeit.

A költségtérítés keretében a biztosító az oda-vissza utazás saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. Holttest hazaszállítása A biztosított halála esetén a biztosító megszervezi a holttest hazaszállítását és a kötvényben szereplő összeghatáron belül fedezi annak költségeit. Idő előtti hazautazás haláleset, vagy megbetegedés miatt Amennyiben a biztosított Magyarországon élő közvetlen hozzátartozója: házastársa, szülője, gyermeke meghal, vagy életveszélyes állapotba kerül, a biztosító a biztosított váratlan hazautazásából eredő, számlával igazolt többletköltségeket a kötvényben feltüntetett összegig átvállalja, feltéve, hogy a biztosítás tartamából legalább 3 nap még hátravan.

Utasbiztosítási feltételek - JEKA Hungária Utazási Iroda

Értesítés A biztosító a biztosítottat ért balesetről, megbetegedésről, amennyiben erről értesítik, vagy tudomást szerez, a biztosított által megnevezett személyt Magyarországon haladéktalanul értesíti, ha ennek technikai feltételei adottak.

Mentesülés A biztosító a segítségnyújtási szolgáltatások térítése alól mentesül, amennyiben: a fenti segítségnyújtási szolgáltatásokat a biztosító hozzájárulása nélkül vették igénybe, a fedezet nem terjed ki a baleset, illetve betegségbiztosítási szolgáltatásokra.

A biztosító kockázatviselésének terjedelme Ha Exkluzív típusú Utazási Garancia Biztosítással rendelkező biztosítottal szemben külföldön személyi sérüléses közlekedési balesettel összefüggésben szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul és letartóztatják, vagy letartóztatását kilátásba helyezik, mint kezelni biztosító a Ezen túlmenően a vállízület legfeljebb 1 fokára biztosító megtéríti a biztosítottnak kártérítési a vállízület legfeljebb 1 fokára érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit - a A biztosító szolgáltatása A biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd számlával igazolt - a meglátogatott országban szokásos, általában elfogadott díjszabás szerinti - munkadíját és a védelem érdekében az ügyvéd által megbízott szakértő költségeit maximum a kötvényben feltüntetett összegig a biztosító fedezi.

A biztosított kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt ügyvédi költségeket a biztosító a kötvényben szereplő összeghatárig fedezi. A biztosítás nem foglalja magában az ügyvédválasztás jogát. A megfelelő védelemről a biztosító szerződéses partnere útján gondoskodik. Amennyiben a biztosítottat személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt letartóztatják, illetve kilátásba helyezik letartóztatását, és a meglátogatott ország jogszabályai azt előírják, a biztosító maximum a kötvényben rögzített mint kezelni erejéig előleget folyósít az igazolt óvadék összegének letételéhez.

A biztosító által megelőlegezett óvadék összegének a biztosító részére történő visszafizetésére a kifizetésétől számított 60 nap áll a biztosított rendelkezésére. Amennyiben a biztosított az óvadék összegét az illető ország hatóságainak rendelkezése értelmében a fentiekben meghatározott 60 napon belül visszakapja, köteles azt azonnal a biztosítónak visszajuttatni. Ha szabályszerű idézés ellenére a biztosított a tárgyaláson nem jelenik meg, az óvadék összegének visszafizetése a biztosító számára azonnal esedékessé válik.

Amennyiben az óvadék összegét a biztosított megadott határidőn belül nem téríti vissza, a biztosító jogosult a vállízület legfeljebb 1 fokára biztosított számlájáról az óvadék összegét lehívni, a biztosítottól visszakövetelni, illetve igényét jogi úton érvényesíteni.

Nem terjed ki a biztosítás pénzbírság, büntetés kifizetésére.

arthrosis mátrix kezelés

A jogvédelmi szolgáltatás igénybevétele Amennyiben a jogvédelmi szolgáltatás iránti igény felmerül, a biztosított köteles erről a a vállízület legfeljebb 1 fokára segélyszolgálatot nyújtó partnerét, a holland EuroCross nevű asszisztencia céget mint kezelni a biztosítót haladéktalanul értesíteni a kötvényen található telefonszámokon. A jogvédelmi szolgáltatás igénybevételéhez a biztosító előzetes hozzájárulása izomfájdalommal a vállízület legfeljebb 1 fokára ízületi fájdalommal. Amennyiben az eljárás során nem a biztosító által megbízott ügyvéd jár el, vagy az ügyvéd közreműködéséhez a biztosító nem járult hozzá, akkor a biztosító nem fedezi a felmerült költségeket.

Orvosi titoktartás alóli mentesítés A biztosított felhatalmazza az őt addig és a vállízület legfeljebb 1 fokára jövőben kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, hogy az adott biztosítási esemény kapcsán a biztosított egészségi állapotára vonatkozó, orvosi titoknak minősülő adatokat a biztosító részére átadja. Kárbejelentési kötelezettség, a segélyszolgálat igénybevétele I. A káresemény bekövetkeztekor A biztosított, vagy az általa meghatalmazott személy, a biztosítási esemény bekövetkeztekor - a poggyászkárok kivételével - felveheti a kapcsolatot a biztosító szerződéses megbízottjával a kötvényen szereplő telefonszámokon, ahol a EuroCross nevű, hollandiai székhelyű asszisztencia cég segélyszolgálatával rendelkezésére áll mint kezelni megteszi a szükséges intézkedéseket orvost vagy kórházat ajánl, fizetési garanciát ad az orvosok, egészségügyi intézmények részére, nyomon követi a kórházi ápolást, megszervezi a biztosított helyi vagy hazaszállítását stb.

Beteg hazaszállítása, holttest hazaszállítása illetve jogvédelmi szolgáltatás igénybevétele esetén a biztosított, vagy az általa meghatalmazott személy köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a segélyszolgálattal. Ennek elmaradása esetén a felmerülő költségeket a biztosító nem vállalja. A poggyász- illetve ruhakárt a biztosítási esemény bekövetkeztekor haladéktalanul be kell jelenteni a külföldi tartózkodási hely illetékes hatóságánál, vagy egyéb illetékes szervénél rendőrség, szálloda stb.

A biztosított a bejelentésről illetve az esetleges eljárásról készült jegyzőkönyvet, határozatot, a biztosító részére történő későbbi bemutatás céljából köteles beszerezni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a károsodás körülményeit, a kár mértékét összegszerűenvalamint az eltűnt poggyász és ruhaféleségek felsorolását.

Visszaállítás a vállízület arthroszkópiája után

A hazaérkezést követően A biztosított köteles a külföldön történt betegségi, baleseti vagy poggyász káreseményét a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül bejelenteni a biztosító erre kijelölt, a kötvényben feltüntetett szervezeti egységénél függetlenül attól, hogy a külföldi tartózkodás során már felvette-e a kapcsolatot a segélyszolgálattal.

A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a biztosított fenti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. Kárrendezés A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a biztosítóhoz benyújtani: a biztosítási kötvényt, a biztosító által erre a célra rendszeresített, a biztosított által kitöltött kárbejelentő nyomtatványt, a káreseményről felvett külföldi hivatalos hatóságok a vállízület legfeljebb 1 fokára kiállított, szállodai stb.

Poggyászkár esetén amennyiben rongálódás történt a biztosító kérésére a károsodott tárgyat is be kell mutatni. A biztosító a kárrendezéshez mint kezelni iratok beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti szolgáltatásait. A biztosító a külföldön felmerült baleseti és betegségi költségeket közvetlen a külföldi egészségügyi intézmény, orvos, illetve a költségek összegét a biztosítottnak meghitelező külföldi állampolgár részére devizában téríti.

A biztosított által rendezett egészségügyi és szállítási költségeket, valamint a baleseti kár szolgáltatásait és a poggyászkárokat forint fizetőeszközben — valutában felmerült költségek esetén a kár időpontjában érvényes OTP valuta középárfolyamon - teljesíti a biztosító. Poggyászkár esetén a kártérítés a károsodott tárgyak káridőponti értéke alapján kerül megállapításra.

A kár megtérítését követően a biztosítót illetik meg azok a jogok, amelyek eredetileg a biztosítottat mint kezelni meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.

a vállízület legfeljebb 1 fokára, mint kezelni csípőízület károsodása

Amennyiben a biztosított mégis több szerződéssel rendelkezik, a biztosító a betegségi és baleseti ellátásra vonatkozó, valamint a poggyászbiztosítási és jogvédelmi szolgáltatásokat egyszeresen nyújtja a biztosított által választott egy biztosítás alapján. Panasz-ügyintézés A biztosítottak esetleges panaszukkal a Nemzetközi Utas- és Szállítmánybiztosítási Irodához fordulhatnak: Budapest, Semmelweis u.

A biztosító nem fizet kártérítést j. Nem terjed ki a biztosítási fedezet a háborús zavargások és a terrorizmus, illetve azok veszélyei miatt bekövetkező károkra. Vezetői engedély, forgalmi engedély és útlevél vagy személyi igazolvány igazolt, a fenti események miatt szükségessé váló újra beszerzésének költségeit az ajánlatban vállalt összeg erejéig téríti meg a biztosító a poggyászbiztosítási összegen felül. A biztosító mentesülése A biztosító mentesül a poggyászkárok kifizetése kötelezettsége alól, ha bizonyítást nyer, hogy a káresemény a biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredt. Nem terjed ki a biztosító kártérítési kötelezettsége a biztosított más forrásból ténylegesen megtérülő káraira.

Bírósági illetékesség A felek a jelen biztosítási szerződésből eredő jogvitájuk esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szabályzatban nem említett esetekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései érvényesek.

Rehabilitáció a vállízület arthroszkópiája után Részletek a vállízület arthroszkópiájáról Ha többet szeretne megtudni az arthroszkópiai műveletekről a vállízületen, a posztoperatív rehabilitációs programok a kórházban, feliratkozhat szakembereinkkel a jegyzék telefonján. A hívást vissza is kérheti.

Elévülés A biztosításból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 év alatt évülnek el. Utazási Garancia Bérlet Biztosítás Az Utazási Garancia Biztosítás és az Utazási Garancia Bérlet Biztosítás szerződési feltételei azonosak az alábbi kiegészítések figyelembe vételével: Az Utazási Garancia Bérlet Biztosítás alapján a biztosító a szerződéskötést követő 1 éven belül, a biztosított választása szerinti — legalább 2 és legfeljebb évi 6 alkalommal - bármilyen bontásban, összességében 21, 30, 42 illetve 60 napi külföldi tartózkodásra nyújt biztosítási fedezetet.

térdfájdalom belül

A biztosított az utazás megkezdése előtt köteles az utazás tényét és tervezett tartamát személyesen vagy írásban bejelenteni a biztosító erre kijelölt szervezeti egységénél, vagy szerződéses partnerénél. A kockázatviselés az érvényesítésre került időszak első napjának 0. Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén eltöltött napok duplán számítanak.